Next Post

洪嘉豪 Hung Kaho X MC 張天賦- Frenemy (Official Music Video)

VIDEO: 洪嘉豪 Hung Kaho X MC 張天賦- Frenemy (Official Music Video) 洪嘉豪 Hung Kaho X MC 張天賦- Frenemy (Official Music Video) 大男孩有着純粹而簡單的友誼,  互相競爭,互相扶持。  你卡關之時,我會為你打氣,  你拼命高飛之時,我也奮力衝鋒,  我們以不同的方式各自努力,  爬過山、越過谷,  定能於某天在某處再相見。    加油吧,我珍而重之的frenemy。  #洪嘉豪 #Kaho #MC張天賦 #Frenemy 曲:徐浩 / 周錫漢  詞:陳詠謙 / 林寶  編:徐浩 / 周錫漢  監:徐浩 / 周錫漢            […]